Skip to content Skip to footer

Od czego zacząć rozwiązanie spółki?

Od czego zacząć rozwiązanie spółki?

Rozwiązanie spółki to proces, który przeprowadza się przy zastosowaniu specjalnych procedur. Nie występuje jednocześnie z pojawieniem się przyczyny, która doprowadziła do likwidacji. Muszą zostać przeprowadzone pewne czynności, które doprowadzą do wykreślenia spółki z rejestru KRS.

Kim są likwidatorzy spółek?

Do rozwiązania spółki potrzebna jest osoba likwidatora. Wspólnicy, powołując spółkę do życia, powinni ustalić osoby ewentualnych likwidatorów. Mogą to być osoby niebędące członkami zarządu, ale spełniające wszelkie kryteria zawarte w ustawie. Powinien się w niej znaleźć także podany sposób, w jaki spółka będzie reprezentowana w czasie likwidacji. Jeśli się dostrzeże jakieś nieprawidłowości likwidatorów można odwołać.

Jakie zadania ma likwidator?

Dane likwidatora i informacja o rozpoczęciu likwidacji spółki powinny zostać zgłoszone w ciągu siedmiu dni od otwarcia rozwiązania spółki. Rolą likwidatora jest także stworzenie bilansu likwidacyjnego, który będzie zawierał listę wszystkich aktywów, spisanych w kolejności wartości zbywczej.

Na jakie etapy dzieli się proces likwidacji spółki?

Pierwszym jest podjęcie uchwały przez wszystkich wspólników i wskazanie likwidatora. Następnie uzupełnia się wszystkie formularze i przesyła się do KRS zgłoszenie o likwidacji. Potem umieszcza się ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wzywa się wierzycieli do zgłaszania zaległości, jeśli takie są. Kolejnym krokiem jest podejmowanie czynności typowych przy likwidacji, czyli sprzedaż majątku, wykonywanie umów, spłata ewentualnego długu. Na zakończenie wysyła się wniosek do KRS potwierdzający zakończenie likwidacji.

Jakie są powody rozwiązywania spółek?

Rozwiązywanie spółki może mieć kilka przyczyn. Mogą to być powody przewidziane w umowie spółki lub ogłoszenie upadłości. Może to być również wspólna decyzja wszystkich członków spółki o likwidacji lub o przeniesieniu jej za granicę. Decyzja ta poparta musi być specjalnym protokołem, sporządzonym przez notariusza. Umowa o rozwiązaniu spółki musi być podpisana przez wszystkich jej członków. Podpis może być osobisty, elektroniczny lub zaufany.

Dobrowolna likwidacja spółki następuje po porozumieniu się wszystkich jej członków.

Leave a comment